Governance

Find vores CSR-rapporter,
anbefalinger om
virksomhedsledelse, bestyrelse,
generalforsamlingsinformation m.m

Alm. Brand A/S forholder sig løbende til god selskabsledelse - også kaldet corporate governance.

Alm. Brand mener, at god selskabsledelse er et vigtigt element i at nå de stillede målsætninger, der udover en række specifikke økonomiske mål og vækstmål, tillige indeholder målsætninger om kunde- og medarbejdertilfredshed.

Alm. Brand anser endvidere en god og konstruktiv dialog med omverdenen for en forudsætning for en rigtig prissætning af Alm. Brand-aktien.

Bestyrelsen og direktionen i Alm. Brand A/S er af den opfattelse, at god corporate governance skal tage udgangspunkt i en helhedsbetragtning, så forholdet til og samspillet med samtlige interessenter tilgodeses. Alm. Brand tilstræber størst mulig gennemsigtighed og åbenhed og er således enig i grundprincipperne i anbefalingerne for god corporate governance. Dette afspejles i selskabets ledelsespraksis, der for langt den overvejende del følger anbefalingerne om god corporate governance.

Komitéen for for god selskabsledelse opdaterer løbende (seneste opdatering er fra december 2020) dens konkrete anbefalinger for god selskabsledelse. Dem forholder Alm. Brand sig til ud fra "følg eller forklar"-princippet. Anbefalingerne er inddelt i fem hovedområder, som angives nedenfor. Alm. Brands holdning til de enkelte anbefalinger fremgår af skemaredegørelsen nedenfor.

Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Det er Alm. Brands opfattelse, at selskabets grundlæggende værdier og ageren over for alle interessenter er afgørende for den fremtidige udvikling. Alm. Brand er således opmærksom på, at en god og åben dialog med selskabets interessenter er i alles interesse, og har blandt andet derfor i værdierne:

 • Vi er ambitiøse
 • Vi udviser tillid
 • Vi er ordentlige

sat en række spilleregler op for interaktionen med Alm. Brands interessenter. Desuden har ledelsen godkendt en række kommunikationspolitikker over for aktionærer, medarbejdere og presse. Endelig har bestyrelsen vedtaget en CSR-politik.

Værdierne gælder alle forhold i koncernen, og ledelsen i Alm. Brand påser løbende, at disse efterleves, ligesom der er fokus på, at de vedtagne kommunikationspolitikker føres ud i livet.

Det er Alm. Brands ønske at skabe klarhed og gennemsigtighed omkring Alm. Brands forhold. Dette søges gjort gennem en løbende kontakt til såvel investorer som aktiemarkedet, pressen og offentligheden i øvrigt.

Ved generalforsamlingerne giver én aktie én stemme. Der er ingen stemmeretsbegrænsninger.

For at sikre størst muligt fremmøde og dermed indflydelse for vores aktionærer, bliver alle navnenoterede aktionærer indkaldt personligt til generalforsamlinger. Der indkaldes med 3-5 ugers varsel.

Aktionærerne har mulighed for at afgive deres stemme ved hjælp af en fuldmagt, der kun omfatter en specifik generalforsamling. Der gives endvidere mulighed for differentierede fuldmagter, ligesom der kan brevstemmes. Alm. Brand vurderer løbende, om der kan være yderligere metoder til at forbedre aktionærernes adgang til at udøve deres indflydelse.

Alm. Brand forsøger løbende at forbedre kontakten til aktionærer og aktiemarkedet i øvrigt og kommunikerer derfor via flere kilder - hvor Internettet bliver stadig vigtigere.

Ledelsen har etableret en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat.

back to top

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Alm. Brands bestyrelse varetager den overordnede strategiske ledelse af Alm. Brand og foretager en løbende vurdering af direktionens arbejde. Alm. Brand er underlagt Finanstilsynets kontrol, og der er retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling og risikostyring.

Dialogen mellem bestyrelsen og direktionen sker løbende, og direktionen rapporterer til bestyrelsen efter fastsatte retningslinjer.

back to top

Bestyrelsens sammensætning og organisering

Det er generalforsamlingen, der vælger medlemmerne af Alm. Brands bestyrelse. Alm. Brand A/S har en hovedaktionær - Alm. Brand af 1792 fmba, der ejer ca. 47% af aktierne.

Tre ud af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indstilles af hovedaktionæren. De resterende tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uden tilknytning til majoritetsaktionæren. Herudover vælger medarbejderne i Alm. Brand-koncernen tre bestyrelsesmedlemmer, hvorfor den samlede bestyrelse består af i alt ni medlemmer.

Bestyrelserne har fastlagt rammerne for mangfoldighed i en mangfoldighedspolitik, som definerer, hvilke kompetencer, den samlede bestyrelse skal have, samt at bestyrelsen løbende skal vurdere om kompetencerne er tilstrækkelige og til stede.

For at sikre at bestyrelsesmedlemmer og ledelse har de nødvendige kompetencer, er der afsat nødvendige og tilstrækkelige personalemæssige og økonomiske ressourcer til at sikre uddannelse og opdatering af bestyrelse og direktion, ligesom bestyrelsen hvert år vurderer, om bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige.

Det enkelte bestyrelsesmedlem vurderer selv, hvor mange ledelseshverv den pågældende kan påtage sig.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.

Direktionsmedlemmer i Alm. Brand-koncernen kan ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen i Alm. Brand A/S.

Bestyrelsens forhandlinger foregår i og beslutninger træffes af den samlede bestyrelse, idet Alm. Brand har nedsat et revisionsudvalg, risikoudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg, der dog alene har en forberedende rolle.

back to top

Ledelsens vederlag

Bestyrelsens og direktionens aflønning skal være konkurrencedygtig og stå i rimeligt forhold til de stillede opgaver og de pågældendes ansvar.

Bestyrelsen aflønnes ikke med incitamentsprogrammer.

Direktionen får en del af sin faste løn udbetalt i aktier med henblik på at motivere til en langsigtet adfærd og en stabil økonomisk udvikling.

back to top

Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Alm. Brand A/S offentliggør ud over årsrapporter tillige halvårsrapporter og kvartalsrapporter. Det vurderes løbende, om der er behov for at supplere hel- og delårsrapporterne med yderligere finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

Alm. Brand forholder sig løbende til såvel forretningsmæssige risici, markedsrisici som operationelle risici. Oplysninger herom gives i selskabets årsrapport samt i forretningens risikorapporter, der findes på hjemmesiden.

Alm. Brand A/S forholder sig løbende til revisors uafhængighed og kompetence mv. Alm. Brand A/S har nedsat et revisionsudvalg, som består af bestyrelsens formandskab og et uafhængigt revisions- og regnskabskyndigt medlem.

Alm. Brand har nedsat intern revision.

back to top

Revisionsudvalg

Revisionsudvalg i Alm. Brand

Revisionsudvalget består af følgende fire bestyrelsesmedlemmer:

eberhard

Anette Eberhard
(Formand)

mikkelsen

Jørgen Hesselbjerg
Mikkelsen

janskyttepedersen

Jan Skytte
Pedersen

pialaub

Pia Laub

Anette Eberhard lever efter bestyrelsens vurdering op til kravet om kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision i revisorlovens § 31. Anette Eberhard har mange års ledelseserfaring som direktør for EKF (nu EIFO) og fra bestyrelsesarbejde i Finansiel Stabilitet m.fl. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at udvalgets medlemmer samlet set har kompetencer af relevans for virksomhedens og koncernens sektorer.

Formålet med udvalget er at bistå bestyrelsen med:

 1. At underrette det samlede øverste ledelsesorgan om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen og bæredygtighedsrapporteringen.
 2. At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen samt processen for bæredygtighedsrapporteringen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,
 3. At overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen og bæredygtighedsrapporteringen i virksomheden, uden at krænke dens uafhængighed,
 4. At overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet og bæredygtighedsrapporteringen m.v., idet der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,/li>
 5. At kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med §§ 24-24 c samt artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden og godkende revisors levering af andre ydelser end revision, jf. artikel 5 i denne forordning.
 6. At være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden herunder valg af bæredygtighedsrevisorer.

Revisionsudvalget afholder møder mindst fire gange om året og rapporterer regelmæssigt til bestyrelserne. I revisionsudvalgsmøderne deltager ud over revisionsudvalget koncernrevisionschefen og de valgte revisorer. Herudover indkalder revisionsudvalget andre til at deltage i behandlingen af udvalgte punkter på dagsordenerne, herunder den administrerende direktør og koncernøkonomidirektøren.

Forretningsorden Revisionsudvalget i Alm. Brand AS

back to top

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalg i Alm. Brand

Der er nedsat et koncernfælles vederlagsudvalg i Alm. Brand Koncernen.

Vederlagsudvalget i Alm. Brand A/S:

Vederlagsudvalget består af følgende fire bestyrelsesmedlemmer:

mikkelsen

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen (formand)

janskyttepedersen

Jan Skytte Pedersen

eberhard

Anette Eberhard

egested

Brian Egested

Vederlagsudvalget udfører det forberedende arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitikken for bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere, herunder:

 • indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse,
 • indstilling til bestyrelsen om vederlag til bestyrelse og direktion,
 • overvågning af oplysningerne i årsrapporten om vederlag til bestyrelse og direktion,
 • kontrol af overholdelse af lønpolitikken

Vederlagsudvalget afholder møder mindst to gange om året og rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen.

 

Forretningsorden Vederlagsudvalg i Alm. Brand AS

back to top

Risikoudvalget

Risikoudvalget består af fire medlemmer:

janskyttepedersen

Jan Skytte
Pedersen
(Formand)

mikkelsen

Jørgen Hesselbjerg
Mikkelsen

eberhard

Anette Eberhard

pialaub

Pia Laub

Udvalgets væsentligste opgaver er at bistå bestyrelsen med at:

 • overvåge og kontrollere, at den af bestyrelsen vedtagne risikoprofil og risikoappetit implementeres i organisationen.
 • behandle og indstille SFCR- og ORSA-rapportering til bestyrelsen
 • behandle og indstille til bestyrelsen risikomitigerende foranstaltninger på baggrund af risikoanalyser, konsekvensvurderinger og risikohændelser i koncernens finansielle virksomheder.

Risikoudvalget afholder minimum fire møder årligt, og der rapporteres til bestyrelsen efter hvert møde.

I Risikoudvalgets møder deltager koncern CRO, intern revisionschef samt de eksterne revisorer. Herudover kan risikoudvalget indkalde andre til at deltage i behandlingen af udvalgte punkter på dagsordenen, herunder direktionen og koncernøkonomidirektøren.

Forretningsorden Risikoudvalg i Alm. Brand AS

back to top

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget består af følgende tre bestyrelsesmedlemmer:

mikkelsen

Jørgen Hesselbjerg
Mikkelsen
(Formand)

janskyttepedersen

Jan Skytte
Pedersen

tinaschmidtmadsen

Tina Schmidt
Madsen


Nomineringsudvalget har til formål at fremkomme med indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til bestyrelse og direktion i Alm. Brand A/S. Udvalget har desuden det overordnede ansvar for fastlæggelse af bestyrelsens og direktionens kompetenceprofil samt løbende evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og opnåede resultater.

Nomineringsudvalget afholder 2-3 møder årligt, og udvalgets formand rapporterer til bestyrelsen efter hvert afholdt møde.

Øvrige mødedeltagere vil afhænge af udvalgets dagsorden, men kan være direktionen, HR-direktøren eller eksterne rådgivere.

Forretningsorden Nomineringsudvalg i Alm. Brand AS

back to top

Vedtægter

Nedenfor finder du vedtægterne for det børsnoterede selskab Alm.
Brand A/S

Selskabernes vedtægter fastsættes af Repræsentantskabet for Alm. Brand af 1792 fmba og af generalforsamlingen for Alm. Brand A/S og Alm. Brand Bank A/S.

Vedtægter for Alm. Brand A/S

Hvis du ønsker vedtægter for koncernens øvrige selskaber, kan du kontakte vores > Investor Relations

> Se vedtægterne for Alm. Brand af 1792 fmba

back to top

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle (der har ønsket det) i ejerbogen noterede aktionærer - med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.

Generalforsamlingerne afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

General Meeting Date

CSR

Bæredygtighed

Arbejdet med bæredygtighed i Alm. Brand Group hviler på et fundament af relevante koncernpolitikker, tilslutningen til UN Global Compacts ti principper og tæt samarbejde med relevante partnere for at sikre kvalitet og sammenhæng.

Alm. Brand Group har en politik for bæredygtighed, som beskriver tilgangen til samfundsansvar på fem hovedområder. Politikken omhandler områderne (i) miljø og klima, (ii) socialt ansvar og mangfoldighed, (iii) antikorruption og bestikkelse, (iv) menneskerettigheder, og (v) ansvarlige investeringer.

Udvikling og opfølgning på området omfattes af koncernens årlige bæredygtighedsrapport.

Alm. Brand Group er medlem af UN Global Compact og rapporterer derfor også årligt på udviklingen og arbejdet med de ti principper gennem den obligatoriske Communication on Progress (COP), der altid ligger tilgængelig på UN Global Compacts hjemmeside.

Alm. Brand har endvidere underskrevet principperne for ansvarlig investering (PRI Principles for Responsible Investments) og har dermed offentligt forpligtet sig til at bidrage til indsatsen for at reducere miljøpåvirkningen af selskabets aktiviteter samt at bidrage positivt til samfundet. Alm. Brand har i sin investeringsafdeling dedikeret ressourcer til analyse af forhold vedrørende bæredygtighed (ESG).

Logo for PRI - Principles for Responsible Investment

Ved at underskrive principperne for ansvarlig investering har Alm. Brand Group offentlig forpligtet sig til at følge nedenstående principper:

Princip 1:
Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalyse og beslutningsprocesser.

Princip 2:
Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores ejerskabspolitikker og -praksis.

Princip 3:
Vi vil søge passende information om ESG-forhold vedrørende de aktiver, som vi investerer i.

Princip 4:
Vi vil fremme accept og implementering af principperne blandt institutionelle investorer.

Princip 5:
Vi vil arbejde sammen for at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne.

Princip 6:
Vi vil hver især rapportere om vores aktiviteter og fremskridt hen imod implementering af principperne.

En ansvarlig investeringspolitik er alm. sund fornuft

Alm. Brand har siden etableringen i 1792 taget hånd om kunderne. I forbindelse med koncernens investeringer sker dette på to måder. For det første skal koncernens investeringer sikre det højest mulige afkast på langt sigt under hensyntagen til risikoen. For det andet påvirker koncernens investeringsmønster indirekte samfundet. Har man kunden i centrum, må man tænke miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold ind i investeringspolitikken.

Alm. Brand har derfor fastlagt en Politik for ansvarlige investeringer og en Politik for aktivt ejerskab.

ESG Rating

MSCI ESG Ratings har til formål at måle en virksomheds modstandsdygtighed over for langsigtede ESG-risici. Virksomheder scores på en branche-relativ AAA-CCC-skala på tværs af de mest relevante forhold baseret på virksomhedens forretningsmodel. Den 6. oktober 2023 blev ESG-ratingen for Alm. Brand A/S opgraderet af MSCI til "A" (fra "BBB").